2017-Anul învățământului profesional și tehnic în România

Nu mai este un secret pentru nimeni, de ani buni, că agenţii economici de pe teritoriul României, cu capital străin sau autohton, se plâng de lipsa acută a forţei de muncă, corespunzător calificată, în special prin învăţământul profesional şi tehnic. Creşterea economică, cu un procent de peste 4% anual trebuie susţinută şi din această perspectivă, având în vedere exodul masiv al românilor, plecaţi la muncă în străinătate, odată cu aderarea noastră la Uniunea Europeană, acum 10 ani.

Din păcate, întreruperea activităţii în cadrul fostelor şcoli profesionle denumite „şcoli de arte şi meserii”, prin eliminarea, timp de mai mulţi ani a claselor de profil, în planul de şcolarizare a creat un gol greu de acoperit chiar şi în prezent, cu toate că, din 2012 învăţământul profesional a fost din nou introdus, în cadrul unui nou concept, modern şi mai adecvat nevoilor pieţei muncii.

Mai nou, învăţământul dual, care funcţionează, cu bune rezultate, de mulţi ani, în numeroase state europene, este forma de organizare dorită într-o măsură tot mai mare şi de către mediul de afaceri din România. În proiectul de Metodologie elaborat de către MEN, în luna noiembrie 2016, privind organizarea aceastei forme de Invăţământ, se prevede la Art. 3. că „Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice (200 lei – lunar n.n.) şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.” Această nouă formă de organizare a învăţământului profesional a fost implementată de câţiva ani şi în România. Şcoala Profesională Germană Kronstadt este doar unul dintre exemple şi a fost înfiinţată la iniţiativa unor agenţi economici grupaţi în cadrul Clubului Economic German de la Braşov, cu sprijinul autorităţilor publice locale şi al Inspectoratului şcolar Judeţean. Asemenea forme funcţionează deja şi în alte judeţe. Anul 2016 a reprezentat, în opinia noastră, cel mai important an pentru reorganizarea învăţământului profesional şi tehnic, în primul rând prin eforturile Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, dar şi ale MENCŞ (acum MEN), ale Guvernului, ale altor instituţii abilitate şi ale unor agenţi economici interesaţi. După derularea unor ample consultări la nivel judeţean şi regional, a fost organizată o Conferinţă Naţională pe această temă, în iunie, la Bucureşti. Pe baza concluziilor desprinse, a numeroaselor propuneri făcute, au fost elaborate şi adoptate acte normative importante, în ultima parte a anului 2016, între care menţionăm ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M.O. Nr. 943/23.11.2016), ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (M.O. Nr. 977/6.12.2016) şi mai recent proiectul de Metodologie privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual.

Fără a intra în detalii, trebuie spus că aceste acte normative, care sunt publice şi pot fi consultate de către toţi cei interesaţi, asigură un cadru mai flexibil în ceea ce priveşte funcţionarea claselor, a numărului de elevi, a specializărilor, a vârstei până la care tinerii pot fi cuprinşi în această formă de şcolarizare, precum şi o serie de facilităţi fiscale pentru operatorii economici care acordă burse elevilor din învăţământul dual, care fac cheltuieli de capital pentru dotarea atelierelor-şcoală, a laboratoarelor, acordă facilităţi de transport, casă şi masă, plătesc tutorii de practică etc.

Cu puţin timp în urmă, în toate judeţele, Comitetele Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului (C.L.D.P.S.) au aprobat proiectele planurilor de şcolarizare, în ce priveşte învăţământul profesional – inclusiv cel dual, pentru învăţământul liceal tehnologic şi servicii. Putem spune că, în conformitate cu propunerile venite de la unităţile de învăţământ şi de la operatorii economici, numărul claselor la învăţământul profesional, în anul şcolar 2017-2018 este considerabil mai mare decât în anul precedent, cu toate că numărul elevilor absolvenţi ai claselor a VIII-a este sensibil egal cu cel din anul 2016.

Întrebarea fundamentală pe care trebuie să ne-o punem cu toţii este dacă vom realiza acest plan, dacă vom găsi candidaţi care să ocupe locurile oferite, cu finanţare de la buget, cu bursa profesională în valoare de 200 lei lunar, asigurată de către guvern?

Răspunsul depinde de mai mulţi factori.

Unul dintre aceştia este modul în care vom reuşi o schimbare radicală în mentalul colectiv asupra traseului educaţional pe care absolventul de clasa a VIII-a trebuie, poate și dorește să îl urmeze. În discuţie este desigur atractivitatea învăţământului profesional, fie el și dual, a licelui tehnologic, în comparaţie cu liceul teoretic. Chestiunea este importantă atât pentru elevi, cât mai ales pentru părinţii acestora. Care sunt operatorii economici din zonă, ce locuri de muncă oferă, care sunt specializările/meseriile dorite de aceștia, care sunt condiţiile de muncă asigurate in prezent de către acești angajatori, veniturile salariale lunare ale tinerilor angajaţi, alte facilităţi oferite pe timpul școlarizării etc. Nu în utimul rând, este de interes ca viitorii elevi să afle care sunt unităţile de învăţământ unde ei vor studia partea teoretică, care este ponderea orelor de cultură generală și tehnică și care este aceea a orelor de instruire practică, ce bază materială oferă aceste școli, dacă asigură cazare și masă, dacă se decontează cheltuielile de navetă în cazul celor cu domiciliul în alte localităţi și multe altele.

Este lesne de inţeles că răspunsurile la aceste intrebări nu pot fi oferite, cu toată bunăvoinţa, numai de către profesorii diriginţi ai claselor a VIII-a, de către profesorii care predau educaţia tehnologică sau numai de către consilierii psihologi care funcţionează in școlile gimnaziale. Experienţa de care beneficiem de mulţi ani ne arată că formele conscrate pentru a aduce complet și transparent aceste informaţii la beneficiari, elevii din ultimele clase de gimnaziu și familiile lor, (pentru a-i convinge și atrage de partea noastră) – între care putem menţiona „săptămâna meseriilor”, „zile ale porţilor deschise”, „târguri ale liceelor” ș.a. nu au condus la rezultatele pe care ni le-am dorit. Iată de ce, în contextul actual, MENCŞ a adoptat, prin OMENCŞ Nr. 6155/22.12.2016 Programul Naţional „2107 – anul invăţământului profesional și tehnic în România”. Programul se derulează în perioada ianuaire – mai 2017, pentru pregătirea admiterii în clasele de învăţământ profesional și tehnic, precum și în perioada august – octombrie pentru diseminarea exemplelor de bună practică.

Apreciem că elementul de noutate asupra căruia trebuie să reflectăm cu toţii este acela că numai oamenii școlii, oricâtă bunăvoinţă ar avea, oricât de dedicaţi și bine organizaţi ar fi, nu pot duce la bun sfârșit această provocare. Desigur, trebuie să fie organizate, în cadrul inspectoratelor școlare, instruirea directorilor de unităţi școlare liceale și gimnaziale, a tuturor cadrelor didactice din aceste unităţi, în lunile ianuarie – februarie 2017, așa cum se prevede în progamul mai sus menţionat, campanii de informare prin mijloace audio-vizuale și, cel mai important, informări, în cadrul unităţilor școlare cu clase gimnaziale, prin întâlniri directe cu elevii, în special cei din clasele a VIII-a și părinţii acestora, în perioada 27.02.2017-31.03.2017, sub coordonarea inspectoratelor școlare. În aceeași perioadă, sunt prevăzute, tot la nivelul școlilor cu clase gimnaziale, promovarea ofertei educaţionale din partea unităţilor de învăţământ profesional și tehnic, împreună cu operatorii economici parteneri, dar și vizite ale elevilor din clasele a VIII-a la agenţii economici pentru prezentarea locurilor de muncă și a viitoareor locuri de instruire practică.

Nu putem să nu observăm că deplasarea grupurilor de elevi din clasele a VIII-a în vizite la operatorii economici, la unităţile de invăţământ cu profil tehnic, în cadrul unor zile ale porţilor deschise și chiar la târgurile liceelor care sunt organizate de regulă în luna mai, este greoaie, atât prin formalităţile și documentele care trebuie completate de către profesorii diriginţi, impuse de normativele privind asiguarea securităţii pe durata transportului, cât și din perspectiva costurilor care trebuie acoperite de undeva. În acest context, poate ar fi de dorit ca autorităţile publice locale, cel putin în orașele și municipiile unde trebuie utilizat transportul în comun, pentru efectuarea acestor deplasări, să asigure gratuitate, măcar pentru un număr limitat de deplasări, pe baza tabelelor cu elevii respectivi, emise de școlile acestora. Desigur, pot fi utilizate și microbuzele școlare, acolo unde acestea există, sau, poate, mijloace de transport asigurate chiar de către operatorii economici.

Credem că este necesar să fie ope­raţionalizate prevederile programului adoptat de către ministerul Educaţiei sub aspectul unei bune coordonări a intâlnirilor dintre părinţii elevilor din clasele a VIII-a sau a elevilor, cu reprezentanţii unităţilor de invăţământ tehnologic și profesional, care să prezinte oferta educaţională și cu cei ai operatorilor economici parteneri care să prezinte meseriile, condiţiile de muncă, facilităţi oferite în timpul școlarizării, dar și la angajare. CLDPS la nivelul judeţelor și inspectoratele școlare ar trebui să coordoneze acest demers, care trebuie demarat urgent astfel încât să poată fi puși de acord toţi factorii implicaţi: diriginţii claselor a VIII-a, clasele respective, părinţii elevilor – invitaţi la ședinţe speciale cu această temă, reprezentanţii unităţilor de invăţământ tehnologic și cei ai operatorilor econimici (care în multe situaţii sunt mai numeroși pentru aceeași meserie). O asemenea corelare necesită circulaţia informaţiei, stabilirea unor termene, configurarea unor grafice, cu un termen de finalizare și un feedback care să permită corecţii în cazul în care unele activităţi eșuează și trebuie reprogramate. Având în vedere că, în conformitate cu programul aprobat de către minister, aceste activităţi urmează să debuteze în școlile gimnaziale la 27.02.2017, se impune să acţionăm imediat.

Efortul întreprins de către MEN, CN­DIPT și partenerii lor trebuie sprijinit cu siguranţă și de către alţi factori, cum ar fi Camera de Comerţ și Industrie, al cărei ajutor este a bsolut necesar pentru informarea tuturor operatorilor economici, din raza de competenţă, asupra elementelor de noutate privind invăţământul dual prezentate mai sus, astfel incât aceștia să poată acţiona în cunoștiinţă de cauză și să solicite, în cazul în care sunt interesaţi, locuri pentru formarea profesională într-o specializare sau alta.

Experienţa acumulată în timp ne obligă să transmitem colegilor, cadre didactice, indiferent de specializare, din unităţile de învăţământ cu profil tehnologic, aprecierea că rolul pe care il au în acest demers este hotărâtor. Dacă vor acţiona cu determinare, responsabilitate și profesionalism, cu materiale grafice și audio-vizuale adecvate, vor transmite grupuluiţintă

– elevii din clasele a VIII-a și părinţii lor

– în cadrul „caravanelor pentru preze­tare ofertei educaţionale”, informaţiile complete și lămuririle necesare, pentru a determina un număr cât mai mare dintre aceștia să profite de oportunităţile oferite de noul context legislativ pentru derularea invăţământului tehnologic și să urmeze acest drum.

Prof. FLORIN DOBRESCU, Vicepreședinte al F.S.E. „SPIRU HARET”, coordonator al departamentului pentru Învățământ Tehnic și de Transporturi

Sursa: www.scoalaromaneasca.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *