ORDIN nr. 3.956 din 2 mai 2019

ORDIN nr. 3.956 din 2 mai 2019
privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 16 mai 2019

Data intrării în vigoare:
16 Mai 2019

În temeiul art. 1 alin. (2), (2^4) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare,
conform dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. 1
(1) Prezentul ordin stabileşte modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă, în anul 2019, în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi/instituţii din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unităţi/instituţii.
(2) În anul 2019 se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei/salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau timpul de muncă.
(3) Beneficiază de acordarea voucherelor de vacanţă personalul încadrat în unităţi/instituţii care a desfăşurat activitate în anul 2019, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/detaşat sau aflat în situaţiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În cazul salariatului al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu, la data acordării voucherelor de vacanţă, este suspendat sau a încetat, acesta poate beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, depune la unitate/instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei.
ART. 2
(1) În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligaţia de a depune la unitate/instituţie o declaraţie în scris în care să precizeze angajatorul unde au funcţia de bază.
(2) În cazul salariaţilor din cadrul unităţii/instituţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), care în intervalul prevăzut la art. 1 alin. (2) au desfăşurat activitate la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă alege în scris unitatea care îi acordă voucherele de vacanţă, având obligaţia de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea făcută, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice.
(4) Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei, în condiţiile alin. (1)-(3).
ART. 3
Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanţă depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituţia angajatoare, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.
ART. 4
(1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii turistice de la unităţile afiliate.
(2) La sfârşitul perioadei de valabilitate sau la data stabilită de angajator, beneficiarul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport hârtie acordate pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea, potrivit prevederilor legale.
(3) Pentru voucherele de vacanţă alimentate pe suport electronic şi neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanţă alimentate pe suport electronic şi necuvenite, angajatorul are obligaţia de a comunica în timp util informaţiile relevante unităţii emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.
(4) Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
(5) Valorile nominale pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei până la 100 lei, până la valoarea maximă de 1.450 lei.
(6) Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suportul electronic.
(7) În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanţă pe suport hârtie sau voucherele de vacanţă alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanţă necuvenite, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea.
ART. 5
Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanţă;
c) comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.
ART. 6
(1) Ordonatorii de credite răspund de modul de acordare a voucherelor de vacanţă şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a demara procedura de achiziţie a voucherelor de vacanţă din momentul în care creditele bugetare cu această destinaţie sunt cuprinse în bugetul unităţii/instituţiei.
(3) În vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achiziţie a voucherelor de vacanţă se iau în considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere şi transport ale voucherelor de vacanţă, fără a fi luată în calcul şi valoarea nominală a acestora.
(4) Ordonatorii de credite ţin evidenţa voucherelor de vacanţă conform situaţiilor cuprinse în anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Potrivit clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanţă se cuprind la titlul „Cheltuieli de personal“, articolul „Cheltuieli salariale în natură“, cod 10.02.06.
(6) Sumele reprezentând voucherele de vacanţă nu intră în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusă impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului.
(7) Unităţile/Instituţiile vor înainta către unităţile emitente voucherele de vacanţă neutilizate conform art. 4 alin. (2) şi (3), iar contravaloarea voucherelor de vacanţă achiziţionate în anul precedent şi restituite în anul curent, restituită de către unităţile emitente, va fi virată la bugetul de stat la titlul 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent“.
(8) În situaţia în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.
ART. 7
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Ecaterina Andronescu
Bucureşti, 2 mai 2019.
Nr. 3.956.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *