Ce trebuie să conțină proiectul de buget al unității de învățământ

Elaborarea proiectului de buget ridică întotdeauna numeroase dificultăți, din cauza multitudinii de cheltuieli care trebuie avute în vedere și izvorului acestora (legi, ordonanțe, contracte colective de muncă etc.).

Fără a avea pretenția unui material perfect și complet, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a elaborat și transmis organizațiilor afiliate în ultimii ani informări orientative pentru elaborarea proiectelor de buget ale unităților/instituțiilor de învățământ, în încercarea de a asigura, pe cât posibil, platatuturor drepturilor cuvenite personalului din învăţământ potrivit legislaţiei în vigoare (inclusiv Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice)
şi Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (în vigoare de la data înregistrării sale la M.M.J.S.
– D.D.S. sub nr. 78/22.02.2017 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 1/28.02.2017).

Vom prezenta, în cele ce urmează, succint, ceea ce ar trebui să conțină proiectul bugetului pe anul 2018, respectiv sume pentru:

1. plata salariului conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, raportate la cele ale H.G. nr. 38/2017 – pentru presonalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control și personalul didactic auxiliar, respectiv ale O.U.G. nr. 17/2017 (aprobată prin Legea nr. 198/2017) – pentru personalul nedidactic (grilele de salarizare, la care se adaugă creșterile stipulate expres în lege), ţinând cont, după caz, de:
– indemnizaţia pentru localităţi izolate, în cuantum de până la 20% din salariul de bază, doar pentru personalul didactic de predare calificat; până la aprobarea noii hotărâri de Guvern pentru diferențierea pe zone și localități sunt aplicabile dispozițiile HG nr. 1613/2009)
– 15% la salariul de bază – învăţământ special;
– 25% la salariul de bază – gradaţia de merit;
– indemnizația pentru titlul ştiinţific de doctor, reprezentând 50% din sa lariul minim brut pe țară garantat în plată; în anul 2017, acesta este de 1450 lei, rezultând o indemnizație de 725 lei; în anul 2018, se preconizează ca salariul minim brut să crească la 1900, astfel că indemnizația pentru titlul științic de doctor va fi de 950 lei;
– 10% la salariul de bază – pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, institutori, educatoare, profesori pentru învățământ primar, profesori pentru învățământ preșcolar;
– spor de 7%, 10%, 15% și 20% – după caz – din salariul de bază pentru predare simultană, în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, pentru 2, 3, 4, 5 clase de elevi/grupe – art. 7 din
Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017); spor de 10-25% din salariul de bază pentru practica pedagogică – art. 6 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017);
– spor de 25% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, cel puțin 3 ore – art. 20 din Legea nr. 153/2017 și art. 22 alin. (1) din CCMUNSAIP;
– spor de suprasolicitare neuropsihică, în cuantum de 10% din salariul de bază, ce urmează a se acorda
personalului didactic de predare începând cu data de 1 decembrie 2018 – art. 16 din Anexa I, Capitolul I, Subcapitolul II B la Legea-cadru nr. 153/2017);

2. plata cu ora – în a cărei bază de calcul intră salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, după caz, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, indemnizația pentru titlul științific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi izolate;

3. plata indemnizației de instalare, în cuantumul prevăzut de art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 (respectiv un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrată persoana în cauză), coroborat cu art. 34 alin. (1) lit. b) din CCMUNSAIP;

4. decontarea cheltuielilor de navetă pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar (art. 105 alin. (2) lit. f) și art. 276 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat); sume necesare decontării navetei şi pentru celelate categorii de personal din unitate – art. 52 alin. (1) din CCMUNSAIP;

5. indemnizaţia de concediu, care cuprinde salariul de bază, sumele compensatorii, indemnizaţiile
şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă – art. 9 alin. (2) și art. 18 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 582/2016, astfel cum au fost modificate prin HG nr. 935/2016; aceasta reprezintă media zilnică a drepturilor salariale mai sus menţionate, corespunzătoare
fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediul de odihnă, multiplicată cu numărul zilelor de concediu şi se acordă salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă – art. 29 alin. (4) din CCMUNSAIP;

6. sumele necesare remunerării corespunzătoare a personalului care asigură suplinirea salariaților ce beneficiază de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau a personalului aflat în concediu fără plată, trimis la cursuri de formare şi perfecţionare sindicală, stagii de
pregătire sindicală – în ţară sau în străinătate – schimburi de experienţă, precum şi alte acţiuni sindicale şi să le sprijine efectiv – art. 30 alin. (5) și art. 96 din CCMUNSAIP;

7. asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii – art. 39 alin. (4) și art. 43 alin. (1) din
CCMUNSAIP;

8. achiziţionarea de echipamente şi materiale de protecţie, asigurarea alimentaţiei specifice pentru activitatea prestată în condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea – art. 42 din CCMUNSAIP;

9. menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă – art. 45 alin. (1) din CCMUNSAIP;

10. efectuarea analizelor medicale şi examenului medical – art. 47 alin. (1) din CCMUNSAIP, Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

11. cheltuieli ocazionate de participarea salariaţilor la cursurile şi stagiile de formare iniţiate de angajator ori necesare completării finanţării formării profesionale a salariaţilor, pentru formele
de pregătire profesională solicitate de aceştia, pentru care angajatorul suportă o parte din cost – art. 87 din CCMUNSAIP, precum şi drepturile salariale corespunzătoare în situaţia în care participarea la stagiile/cursurile de formare presupune scoaterea totală sau parţială din activitate – art. 88 CCMUNSAIP, coroborat cu art. 197 din Codul muncii;

12. sumele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011: pentru consolidări, investiţii, reparaţii capitale, obţinerea avizului sanitar de funcţionare, pentru organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naţionale, pentru bursele elevilor etc.;

13. punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti – respectiv plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială + daune interese moratorii stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar – conform O.U.G. nr. 71/2009, (astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 230/2011), O.G. nr. 17/2012 (aprobată prin Legea nr. 280/2013), art. XI din O.U.G. 92/2012, art. 21 din O.U.G. nr. 103/2013 și art. 34 și 35 din O.U.G. nr. 83/2014, art. 15 din O.U.G. nr. 57/2015 și art. 13 din O.U.G. nr. 99/2016, având în vedere și obligațiile ce revin unităților/instituțiilor în baza art. 34 alin. (2) din CCMUNSAIP; nu intră sub incidența dispozițiilor privind plata eșalonată sumele dispuse de instanțele de judecată reprezentând contravaloarea cheltuielilor de navetă sau a celor implicate de obţinerea gradelor didactice. Acestea se achită integral, într-o singură tranșă;

14. sărbătorirea Zilei Învăţătorului – art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 289/2007 și art. 8 din CCMUNSAIP;

15. sărbătorirea Zilei Mondiale a Educaţiei – art. 8 din CCMUNSAIP;

16. organizarea activităților din cadrul programului „Şcoala altfel”;

17. sume pentru orice alte cheltuieli specifice unităţii, necesare desfășurării în bune condiții a procesului instructiveducațiv:
mijloace de învățământ (planșe, hărți etc.), auxiliare didactice, cretă/markere, materiale igienico-sanitare, hârtie etc.;

18. alte drepturi prevăzute de

Legea nr. 153/2017:
– sporul pentru munca suplimentară prestată peste programul de lucru (75% din salariul de bază) sau în zilele de sâmbătă și duminică (100% din salariul de bază), în situația în care nu a fost compensată prin ore libere în următoarele 60 de zile – art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, raportate la art. 21 alin. (2) și (3) și art. 28 alin. (3) din CCMUNSAIP;
– indemnizația de hrană la nivelul a două salarii minime brute pe țară garantate în plată, ce urmează a se acorda cu începere de la 1 decembrie 2018 – art. 18 din Lege-cadru nr. 153/20174;
– spor de 15% pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat – art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017;
– sporurile pentru condiții de muncă (proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum și condițiile de acordare (…) este, în prezent, în circuitul de avizare);
– premiile de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea unității/instituţiei, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază;
– art. 26 alin. (1)-(3) din Legea-cadru nr. 153/2017;
– o indemnizație de vacanță în cuantum de un salariu minim brut pe țară garantat în plată, ce urmează a se acorda cu începere de la 1 decembrie 2018 – art. 26 alin. (1)-(3) din Legea cadru nr. 153/2017;
– contravaloarea voucher-ului de vacanță, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, ce urmează a fi acordat până la data de 30 noiembrie 2018;
– art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 46/2017;
– tichete de creșă (conform contractului colectiv de muncă de la nivelul grupului de unități/unității/instituției sau hotărârii comisiei paritare de la fiecare nivel) – art. 34 alin. (1) lit. e) din CCMUNSAIP, raportat la Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Este foarte important ca unităţile de învăţământ să ÎNREGISTREZE bugetul la autorităţile locale, respectiv centrele de execuţie bugetară, după caz, astfel cum l-au proiectat şi elaborat, fără a accepta să elimine/diminueze anumite sume, pentru a nu li se imputa ulterior că nu şi-au prevăzut şi nu au solicitat sumele respective în proiectul de buget. În situația în care se refuză înregistrarea proiectului, acesta urmează a fi transmis prin poștă, cu confirmare de primire.

De precizat şi faptul că, în prezent, există la Camera Deputaţilor proiectul Legii privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului (PLx nr. 336/16.10.2017). Potrivit acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor cu salariile urmează a se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, creditele bugetare aferente acestora fiind cuprinse în bugetul ministerului şi repartizate de către acesta pe inspectorate şcolare, în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ.

Prezentul material este elaborat în raport de legislaţia în vigoare la acest moment, când componenta salarială a finanţării de bază vine pe filiera bugetelor locale. Ulterior adoptării legii de către Parlament, sumele bugetate vor trece la inspectoratele şcolare, însă acestea trebuie să aibă în vedere cel puţin drepturile anterior detaliate.

Sursa: www.scoalaromaneasca.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *